1.ข้อมูลคุณแม่

2.ข้อมูลคุณลูก (คนเล็กสุด)

เพศ

3.ที่อยู่ปัจจุบัน (เพื่อใช้ส่งผลิตภัณฑ์)

4.อีเมล์

5. คุณรู้จัก บีแพนเธน จากสื่อใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

*สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองจำกัด 1 ชิ้นต่อ 1 ครอบครัว
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร โปรโมชั่นและกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับท่านในอนาคต