บีแพนเธนเชิญชวนเหล่าคุณแม่ มาร่วมสนุก
ลุ้นรับ iPad Mini 4 ในกิจกรรม
“ก้นคุณหนูแฮปปี้ คุณแม่มีลุ้น กับ บีแพนเธน”
เพียงส่งกล่องเปล่า
บีแพนเธน ออยเมนท์ ขนาด 30 กรัม
พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
สำหรับติดต่อกลับ
มาที่ ตู้ ปณ. 111 ปณศ. นนทบุรี 11000
เพียงเท่านี้คุณแม่ๆ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ
iPad Mini 4 64GB Wi-Fi+Cellular
จำนวน 15 เครื่อง มูลค่ารวม 321,000 บาท!!!
ยิ่งส่งมาก...ยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะ

promotions

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

  • ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัทไบเออร์ ไทย จำกัด ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางคณะกรรมการจะทำการพิจารณาเรื่องของรางวัลต่อไป
  • ผู้ร่วมรายการต้องเก็บกล่องเปล่า ที่ใช้ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการร่วมรายการ เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
  • กล่องเปล่าผลิตภัณฑ์ หากมีการปลอมแปลง หรือดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไข ตัวสกรีน และ/หรือรอยแก้อื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
  • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/25448 ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
  • พนักงานและครอบครัว บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด และร้านค้าทุกร้านที่ร่วมรายการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการเสริมขายนี้ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
  • คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
  • ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
  • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง