1.ชื่อ-นามสกุล

2.ที่อยู่ปัจจุบัน (เพื่อใช้ส่งผลิตภัณฑ์)

3.อีเมล์

4. คุณต้องการตัวอย่างสำหรับผู้ใช้อายุเท่าใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

5. คุณรู้จัก บีแพนเธน จากสื่อใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

*สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองจำกัด 1 ชิ้นต่อ 1 ครอบครัว
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร โปรโมชั่นและกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับท่านในอนาคต